Algemene voorwaarden Flat Houses webshop

Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer

Flat Houses staat samen met design studio Tao.Co geregistreerd onder KvK nummer: 76314944, gevestigd in Bemmel (Gelderland). De ontworpen Flat Houses zijn onderleent aan copyright rechten. Het is niet toegestaan Flat Houses ontwerpen te reproduceren of andere vorm van publicatie zonder toestemming van Flat houses.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en alle daaruit volgende handelingen tussen Tao Heslenfeld h.o.d.n. Flat Houses (hierna: Flat Houses) en jou (de klant). Deze voorwaarden zijn ook van toepassing als Flat Houses producten/diensten van derden koopt/afneemt en deze aan jou levert.
 2. Andere voorwaarden gelden uitdrukkelijk niet.
 3. Wanneer een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan blijven de overige bepalingen wel geldig. Je moet instemmen met nieuwe bepalingen. Deze zullen zoveel mogelijk met de oude nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen.
 4. De bepalingen uit de overeenkomst gaan voor als deze strijdig zijn met de bepalingen uit deze algemene voorwaarden.
 5. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 6. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 3 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 4. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. Voor het aanbod laser gesneden ontwerpen is Flat Houses niet aansprakelijk als het product afwijkt van de afbeeldingen. Elk product wordt gesneden en gegraveerd door een lasercutter waarbij Flat Houses streeft naar een constante uitvoering van het product. De product uitvoering is niet altijd constant doordat elk product uniek is, dit is afhankelijk van de lasercutter en het gebruikte materiaal. Dit is duidelijk vermeld op de productpagina en de klant is bij aankoop van het product hiervan bewust.
 5. Alle afbeeldingen en specificaties gegeven in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 4 - Herroepingsrecht voor klanten

 1. De klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Flat Houses mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant het product heeft besteld.
 3. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De klant zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals de klant dat in een winkel zou mogen doen.

Artikel 5 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de klant en kosten daarvan

 1. Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt de klant dit binnen de bedenktermijn per e-mail (info@flathouses.nl) voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Flat Houses.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 7 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de klant het product terug. De klant heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als de klant het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, in de originele staat en verpakking, en conform de door de Flat Houses verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.
 5. De klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
 6. Flat Houses vergoedt de betaling van de klant met betrekking tot het geleverde product onverwijld maar binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de klant hem de herroeping meldt. Flat Houses mag wachten met terugbetalen tot zij het product heeft ontvangen.
 7. Flat Houses gebruikt voor terugbetaling een overboeking op de rekening van de klant die beroep doet op zijn/haar herroepingsplicht. De terugbetaling is kosteloos voor de klant.

Artikel 6 - De prijs

 In de aanbieding zijn de door jou te betalen kosten in euro’s vastgelegd.

 1. Alle kosten zijn inclusief btw tenzij anders vermeld. Andere door de overheid opgelegde heffingen, transport- en afleveringskosten, reis- en verblijfkosten in het buitenland, gebruik van bijzondere installaties zijn niet inbegrepen. Zo staan de verzendkosten op de productpagina.
 2. Flat Houses heeft het recht om in de contractperiode de prijs te wijzigen in verband met prijsontwikkelingen. Hieronder wordt onder meer verstaan: wijzigingen in belastingen, heffingen, lonen, sociale lasten, valutakoersen, energieprijzen, materiaalprijzen, of andere omstandigheden die een verhoging van de kosten voor Flat Houses met zich meebrengen. Wijzigingen gaan binnen één maand na aankondiging daarvan in. Ben je het niet eens met wijziging van de kosten? Dan kun je binnen 8 dagen na de aankondiging van de wijziging, de overeenkomst met Flat Houses schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de betreffende wijziging ingaat.
 3. Wanneer je nog niet al jouw (betalings)verplichtingen uit de overeenkomst hebt voldaan, mag Flat Houses haar verplichtingen uitstellen totdat je aan al jouw (betalings)verplichtingen hebt voldaan.
 4. Je aanvaardt dat de hoogte van de kosten van de overeenkomst kunnen worden beïnvloed wanneer partijen besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze en/of omvang ongeacht welke partij hiervoor de aanleiding heeft gegeven.

Artikel 7 – Verwachtingen Flat Houses en jouw verplichtingen

 1. Flat Houses staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Flat Houses kan niet beloven dat elk product hetzelfde eruitziet, vanwege de onzekerheden die een laserrcutter met zich kan meebrengen. Elk product is uniek gesneden door de machine en elk product kan anders uitvallen.
 3. Flat Houses zal de klant op de hoogte houden van de uitvoering van de werkzaamheden wanneer de klant hierom vraagt.
 4. Als er een tijdschema is opgenomen in de overeenkomst dan zal Flat Houses ervoor zorgen dat dit tijdschema zoveel mogelijk wordt nageleefd. Het gaat echter niet om fatale termijnen. Bij overschrijding van het tijdschema zal Flat Houses schriftelijk een redelijke termijn van ten minste 30 dagen geven om het alsnog na te komen.
 5. Flat Houses zal al jouw gegevens vertrouwelijk behandelen, voor zover Flat Houses behoort te weten dat het om vertrouwelijke gegevens gaat.
 6. De klant moet alle gegevens, die Flat Houses nodig heeft om haar werkzaamheden goed uit te kunnen voeren, op tijd en volledig aan Flat Houses overhandigen. De klant is ervoor verantwoordelijk dat deze gegevens juist zijn.
 7. Wanneer er vertraging ontstaat bij het uitvoeren van de overeenkomst, en deze vertraging aan de klant is toe te rekenen, zullen alle kosten en schades die hieruit voortvloeien voor de klant zijn rekening en risico komen.
 8. Wanneer je tijdig meldt dat de geleverde producten niet aan de overeenkomst voldoen, zal Flat Houses op zo kort mogelijke termijn de nodige reparaties uitvoeren. Wanneer de producten niet aan de overeenkomst voldoen maar dit een gevolg is doordat de klant in strijd met de overeenkomst heeft gehandeld of onzorgvuldig met de producten is om gegaan, dan worden de kosten van deze reparatie bij de klant in rekening gebracht.
 9. Je bent verplicht om geleverde producten direct na ontvangst te keuren en te controleren. Eventuele bezwaren, gebreken of defecten moeten onmiddellijk (binnen twee dagen) per mail aan Flat Houses worden gemeld. Zonder deze melding worden de betreffende producten geacht te zijn geleverd zonder beschadiging, defecten of gebreken en wordt ervan uitgegaan dat Flat Houses conform de overeenkomst heeft geleverd.

Artikel 8 - Levering

 1. Flat Houses zal iedere prestatie leveren zoals schriftelijk is overeengekomen en Flat Houses mag hiervoor gebruik maken van derden.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Flat Houses kenbaar heeft gemaakt.
 3. De afgesproken levertermijn is geen fatale termijn. De levertermijn gaat in op het moment dat de overeenkomst tot stand komt, mits alle benodigde gegevens zijn ontvangen en eventueel gewenste betalingszekerheid is gegeven.
 4. Het risico van de producten gaat over van Flat Houses op de klant, op het moment dat de producten in jouw feitelijke macht of die van jouw hulppersoon komen.
 5. Flat Houses mag een deelbare order in twee of meer gedeelten afleveren.
 6. Flat Houses mag, wanneer zij jou hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 7. De kosten van levering, waaronder verpakking, transport en transportverzekering zijn voor jouw rekening.

Artikel 9 – Betaling

 1. Betaling van de producten wordt door middel van de door Flat Houses aangeboden betalingswijzen voldaan bij het plaatsen van de bestelling.
 2. Het kan zijn dat de door jou gekozen betalingswijze via een derde verloopt, en dat hier aanvullende (betalings)voorwaarden op van toepassing zijn. Deze dien je zelf te raadplegen.
 3. Flat Houses verstuurt de factuur naar het door jou opgegeven e-mailadres.
 4. Heb je een bezwaar tegen de factuur? Dan moet je dit binnen 14 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan Flat Houses laten weten. Doet je dit niet, dan geldt het gefactureerde bedrag als erkend. Bezwaren tegen de factuur schorten jouw betalingsverplichting niet op.
 5. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze (nadat de klant door Flat Houses is gewezen op de te late betaling en Flat Houses de klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen) na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagentermijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Flat Houses gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
 6. Bij de verkoop van producten aan klanten mag de klant in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%.
 7. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de klant geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 8. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

Artikel 10  – Retourbeleid

 1. Flat Houses wil graag dat de klant tevreden is over de producten en diensten. Op ieder product heeft de klant een zichttermijn van 14 dagen. Deze termijn begint wanneer de klant de bestelling heeft ontvangen.
 2. De zichttermijn geldt niet voor Custom made Flat houses die speciaal of op maat voor de klant zijn ontworpen en dus niet binnen het standard assortiment vallen.
 3. Producten kunnen alleen worden geretourneerd wanneer deze ongebruikt en onbeschadigd in originele staat en in de originele verpakking worden ontvangen door Flat Houses.
 4. De klant dient er zelf voor te zorgen dat het product met pakbon, voldoende gefrankeerd en binnen de daarvoor gestelde termijn worden geretourneerd. De kosten voor de retourzending komen dus voor rekening van de klant.
 5. Het is aan te bevelen de producten per aangetekende (track & trace) post te verzenden naar het adres van Flat Houses, zodat kan de klant de zending kan volgen. Het adres van Flat Houses krijgt de klant per mail. Geleden schade door vermissing van een verzonden product worden niet door Flat Houses vergoed. Het risico en de aansprakelijkheid van de retourzending komt geheel voor de klant.
 6. Wanneer Flat Houses het product in de staat zoals omschreven in dit artikel en tijdig ontvangt, wordt het aankoopbedrag binnen 14 dagen terugbetaald.
 7. Neem altijd contact op met Flat Houses voordat u het artikel retour stuurt.

Artikel 11 – Annulering

Omdat de producten van Flat Houses op bestelling worden vervaardigd, moet je wanneer je de overeenkomst annuleert, de kosten die hierdoor door Flat Houses zijn of nog gemaakt moeten worden en de schade die zij lijdt, tot een redelijk bedrag, vergoeden. Deze kosten worden berekend op basis van onderstaande staffel:

 1. bij annulering tot 8 dagen voor aanvang van de werkzaamheden: 25% van de bestelling;
 2. bij annulering langer dan 1 dag korter dan 8 dagen voor aanvang van de werkzaamheden: 50% van de bestelling;
 3. bij annulering 1 dag of korter voor aanvang van de werkzaamheden: 100% van de bestelling.

Artikel 12 – Overmacht

 1. Overmacht houdt in dat er sprake is van omstandigheden waardoor Flat Houses niet, niet tijdig of niet naar behoren haar werkzaamheden kan uitvoeren en/of producten kan leveren, zonder dat dat de schuld van Flat Houses is. Als er sprake is van overmacht, is er geen toerekenbare tekortkoming van Flat Houses.
 2. Overmacht is bijvoorbeeld: brand, diefstal, molest, oproer, werkstaking, bedrijfsbezetting, bedrijfsstoring, beperkingen van invoer/uitvoer, onvoorziene problemen bij productie of transport, oorlog, noodweer, situaties van feitelijke onbereikbaarheid van het werk, wijziging in de regelgeving en tekortkoming in de nakoming door een leverancier van Flat Houses. Dit geldt ook voor de leveranciers van Flat Houses.
 3. Wanneer er sprake is van overmacht mag Flat Houses de uitvoering van de overeenkomst opschorten of de overeenkomst (gedeeltelijk) ontbinden zonder dat zij hiervoor schadevergoeding aan jou hoeft te betalen.
 4. Duurt de overmacht langer dan 60 aaneengesloten dagen, dan mag de klant de overeenkomst schriftelijk ontbinden. Flat Houses is dan aan jou geen schadevergoeding verschuldigd.

Artikel 13 – Garantie

 1. De klant mag ervan uitgaan dat het product zo lang moet meegaan als de klant ervan mag verwachten.
 2. De garantie is geldig voor 12 maanden na de dag van bestelling.
 3. De garantie geldt alleen indien:
  1. U hebt het product op een normale manier gebruikt.
  2. Het product is niet kapotgegaan of beschadigd geraakt door normale slijtage.
  3. U hebt het product goed onderhouden.
  4. U hebt het product niet zelf kapot gemaakt of beschadigd.
 4. Indien Flat Houses denkt dat de klant het product zelf kapot heeft gemaakt? Dan gelden de volgende regels:
  1. Is het product binnen 6 maanden na aankoop kapotgegaan? Dan moet de verkoper bewijzen dat dit uw schuld was.
  2. Gaat het product na 6 maanden of langer kapot? Dan moet u zelf bewijzen dat dit niet uw schuld was. Maar dat hoeft u alleen te doen als de verkoper zegt dat dit wél uw schuld was en als hij daar goede argumenten voor heeft.
 5. De klant is zich bewust van dat Flat houses fragiele onderdelen kunnen bevatten. Met normaal gebruik zou een houten Flat houses product niet kapot moeten gaan.
 6. Garantie is alleen te verkrijgen als de klant de factuur en/of bestelling bewijs heeft.

Artikel 14 – Eigendomsvoorbehoud

 1. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de op website van Flat Houses afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, woord- en beeldmerken komen toe aan Flat Houses. De aan Flat Houses toekomende intellectuele eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op personen die toegang krijgen tot en/of gebruik maken van de website van Flat Houses. Op alle producten zit copyright  en/of trademarks by Flat Houses, dat betekent dat het maken en/of verkopen van een imitatie van de Flat Houses designs niet mag.
 2. Alle door Flat Houses geleverde producten blijven eigendom van Flat Houses totdat jij het volledig verschuldigde bedrag betaald hebt. 
 3. Je mag deze onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten niet verpanden of op een andere manier bezwaren.
 4. Als een derde beslag legt op deze onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten of een recht hierop wil vestigen, dan moet je dit Flat Houses zo snel mogelijk laten weten.
 5. Het uitvoeren van een opdracht door Flat Houses kan met zich meebrengen dat er werken van derden in de zin van de Auteurswet of enig ander door een intellectueel eigendomsrecht beschermd werk wordt verveelvoudigd. Al het werk wat Flat Houses maakt voor de building series of custom made opdrachten is gebaseerd op werk wat in openbare plaatsen is geplaats. Openbaarmaking, verveelvoudiging en/of gebruik van dergelijke werken (bijvoorbeeld foto’s, schilderijen, tekeningen en beeldmerken) door klant mag slechts geschieden met toestemming van de rechthebbende, Flat Houses is niet verantwoordelijk voor het werk wij zij maakt voor haar klanten. 
 6. Klant staat er voor in dat hij bevoegd is om Flat Houses de opdracht te geven een afbeelding, foto, tekening of logo te gebruiken in het productie- en leveringsproces en dat er geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten van derden. klant vrijwaart Flat Houses voor alle mogelijke aanspraken van derden met betrekking tot enig (intellectueel eigendoms)recht terzake door de klant bestelde producten.

 7. De inhoud van de Flat Houses website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privé doeleinden. Het is de gebruiker niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke, toestemming van Flat Houses.
 8. In het geval klant een afbeelding, waarvan de auteursrechten aan Flat Houses toekomen, zonder toestemming van Flat Houses openbaar maakt en/of verveelvoudigd, is de klant gehouden een onmiddellijk opeisbare contractuele boete te voldoen van 300 % van de oorspronkelijke verkoopprijs. Flat Houses behoudt zich het recht voor om daarnaast in een procedure aanspraak te maken op een volledige schadevergoeding.

Artikel 15 – Aansprakelijkheid

 1. Flat Houses kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade. Ook niet indien deze schade direct of indirect verband houdt met vertraging of opschorting. Flat Houses is enkel aansprakelijk indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Als Flat Houses aansprakelijk is, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van het bedrag van de bestelling, dat verband houdt met de geleverde producten.
 3. Als je door een derde(n) wordt aangesproken tot vergoeding van schade, dan kun je deze claim niet doorleggen aan Flat Houses.
 4. De informatie op de internetsite wordt door Flat Houses met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de internetsite aangeboden informatie of de infotmatie op de Flat Houses verpakking. Flat Houses aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de internetsite of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de internetsite verstrekte informatie en/of schade als gevolg van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 16 – Wijziging voorwaarden

 1. Flat Houses kan altijd, zonder dit vooraf mede te delen, de algemene voorwaarden wijzigen.
 2. Flat Houses kan wijzigingen van deze voorwaarden bekendmaken door dit op haar website te plaatsen of op een andere manier te communiceren. Het is dus aan te raden om de voorwaarden van tijd tot tijd te bekijken. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten.

Artikel 17 – Klachten en geschillen

 1. Ben je niet tevreden over onze dienstverlening? Wij stellen het op prijs als je ons dat eerst laat weten zodat wij serieus werk kunnen maken van jouw klacht. Om te zorgen dat wij de klacht goed kunnen behandelen, moet de klacht binnen twee maanden nadat je kennis hebt genomen van de klacht, aan Flat Houses worden voorgelegd.
 2. Mocht er toch een geschil ontstaan, dan moet je je wenden tot de bevoegde rechter van rechtbank Gelderland. De mogelijkheid om een geschil bij de rechter te starten, vervalt na één jaar nadat de aanleiding voor het geschil is ontstaan.

Artikel 18 – Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten en deze algemene voorwaarden en handelingen die daaruit voortkomen, is het Nederlandse recht van toepassing.